Inne

Czym są zamówienia publiczne ?

Zamówienia publiczne to nic innego jak element finansów publicznych, obejmujący szereg procedur skutkujących rozwiązaniem jakiegoś problemu, za który podmiot go rozwiązujący dostanie pieniądze ze środków państwa, czyli podatników.

Od nas – społeczeństwa zależy

Zamówienia publiczne są obostrzone mnóstwem skomplikowanych zapisów i obostrzeniami. Wiele podmiotów w ogóle nie może za takie zamówienia się brać. Inne odpadają, bo nie spełniają jednego z wielu kryteriów, jakie się firmom startującym w zamówieniach publicznych stawia. Zamówienia publiczne i ich tryb opisane są w osobnym akcie prawnym zwanym prawem zamówień publicznych i funkcjonującym w polskim prawie w postaci ostatniej aktualizacji od 2004 roku.

Zasady zamówień publicznych

Podstawowe zasady udzielania zamówień publicznych zawierają się w przepisach prawa o zamówieniach publicznych. Co prawda większość z nich jest dodatkowo regulowana ale zasadniczo wszystkie powinny spełniać kryteria minimalne, czyli zasadę równego traktowania wykonawców – nie można pisać zamówienia pod jeden podmiot, zasada bezstronności i obiektywizmu, która oznacza, że żaden ze zgłoszonych podmiotów. Bez względu na swoją przeszłość, popularność czy powiązania, nie może być traktowany lepiej niż inny. Kolejną zasadą jest zasada uczciwej konkurencji, która zakłada, że wszystkie startujące w przetargu podmioty zachowują się wiarygodnie i uczciwie. Dwie ostatnie zasady to zasada jawności i zasada pisemności postępowania. Pierwsza oznacza, że startujące w przetargach podmioty muszą udokumentować tożsamość prawną, druga, że wszelkie ustalenia muszą przybrać formę pisemną. Kto za to płaci? Zamówienia publiczne, dlatego są bardzo ściśle regulowane przepisami, bo płaci ze nie całe społeczeństwo.